วัคซีนพืช ซุปเปอร์ไบโอฟิต

ซุปเปอร์ไบโอฟิต ฮอร์โมนพืช

  • 🌿 ช่วยให้ขั่วดอก และผลมีความแข็งแรง และเหนียว
  • 🌱 ช่วยให้พืชโตเต็มไว
  • 🍀 ช่วยให้พืชแตกยอด และแตกแขนงได้ดี
  • 🍅 ช่วยให้การเร่งดอก และผล
  • 🏵️ ช่วยให้ทนต่อโรค และแมลง
ซุปเปอร์ไบโอฟิต ไคโตซาน

อาการของโรคจะพบได้บนใบกิ่งก้านและลำต้น แต่ส่วนใหญ่จะพบบนใบอาการครั้งแรกจะสังเกตเห็นได้ โดยใต้ใบจะมีจุดสีน้ำตาลเทาเล็ก ๆ โดยจะเริ่มจากใบที่อยู่ด้านล่าง ๆ ของลำต้น จุดนี้จะขยายขึ้นมีลักษณะนูนดูคล้ายผงสีน้ำตาลคล้ายสีสนิมเหล็ก ซึ่งอาจพบได้ทั้งด้านบนและด้านใต้ใบ แต่จะพบเห็นได้ชัดเจนที่ด้านใต้ใบ

โรครานํ้าค้าง พบทั่วไปในแหล่งปลูกต่างๆ ที่มีความชื้นสูง เป็นโรคที่ระบาด ทำความเสียหายได้มาก โรคเกิดได้ทั้งที่ใบ ผล กิ่งก้านต่างๆ ทำให้เซลตาย ใบร่วง ผลผลิตคุณภาพตํ่า ต้นอ่อนแอและแคระแกรน ต้นอ่อนอาจตายได้ หากสภาพแวดล้อมเหมาะสม พืชอาจได้รับความเสียหาย 50-75 %

โรคใบหงิกใบเหี่ยว

เกิดอาการเหี่ยวอย่างช้า ๆ ใบที่อยู่โคนต้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วงต่อมาใบจะเหี่ยวทั้งต้นเมื่อผ่าลำต้นบริเวณ เหนือระดับดินตามยาวจะพบว่าท่อน้ำท่ออาหารเป็นสีน้ำตาล การผิดปกติของท่ออาหารนี้จะลงไปถึงส่วนรากด้วย

โรคเน่าและรากเน่า

เป็นเชื้อราที่กำจัดได้ยาก รุนแรงและสร้างความเสียหายให้กับพืชหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน พริก ปาล์ม ยางพารา มะนาว ลำไย ฯลฯ โรครากเน่าโคนเน่า สามารถแพร่ระบาดได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็วในช่วงฤดูฝน หรืออาจติดไปกับน้ำที่ใช้ในการรด นอกจากเชื้อราไฟทอปธอร่าแล้ว โรครากเน่าและโคนเน่ายังเกิดจากสภาพแวดล้อมอื่นๆ 

โรคเน่าคอดิน

ระยะที่ 1  เชื้อโรคเข้าทำลายเมล็ดพืชตั้งแต่ก่อนงอก ทำให้เมล็ดเน่า หรือทำลายหลังจากที่เมล็ดงอกแล้ว แต่ยังไม่ทันโผล่พ้นดินขึ้นมา ลักษณะที่พบก็คือ หลังจากที่หว่านเมล็ดพืชลงไปมีต้นกล้างอกขึ้นมาไม่สม่ำเสมอ และตายไปเป็นหย่อมๆ

ระยะที่ 2  เชื้อโรคเข้าทำลายหลังจากที่ต้นกล้างอกโผล่พ้นดินขึ้นมาแล้ว จะเห็นรอยช้ำที่บริเวณโคนของต้นกล้า แผ่ขยายออกรอบโคนต้นและกลายเป็นสีน้ำตาล ต้นกล้าหักพับที่ระดับคอดิน ต้นกล้าจะมีสีเหลืองซีด และตายเป็นหย่อมๆ

สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ปลอดภัย ไร้สารเคมี

อัตราการใช้ซุปเปอร์ไบโอฟิต

ใช้ดี ใช้ง่าย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

การันตีจากพี่น้องชาวไร่ ชาวสวน และชาวนา